Regler och avgifter

Vem får börja?
Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Elev som flyttar från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola har förtur på sitt ämne.
Anmälningsdatumet avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Vid samma sökdatum tillämpas lottning.

Besked om antagning

Besked för höstterminen meddelas i slutet av juni endast till de elever som antagits. Antagning sker främst vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser. Elever får tacka nej en gång per läsår, därefter måste ny ansökan göras. När elev antas behålls platsen tills avbrott meddelas skriftligt till expeditionen av målsman.

Avgiftsregler
Om elev slutar efter två erbjudna lektionstillfällen debiteras halv avgift, efter tre tillfällen debiteras full avgift.
Om en elev deltar i flera kurser debiteras en avgift per kurs. Elever i Kulturskolan får utan extra avgift delta i orkestrar, ensembler och körer. Elever som enbart deltar i orkester eller kör betalar halv terminsavgift.
Om elev antas under pågående termin, höstterminen efter 1 november och vårterminen efter 1 april, betalas halv terminsavgift.

Fakturan skickas i oktober respektive februari till målsman som undertecknat anmälan, och som därmed är betalningsansvarig.

Avgiften betalas en gång per termin och är för närvarande:
950 kr per ämne/instrument
475 kr för enbart kör eller orkester, kostnadsfritt för elever på Kulturskolan
1900 kr för Suzukiundervisning
1900 kr Fördjupningslinje musik
1900 kr Danslinjen (Fördjupningslinjen dans)

När och var sker undervisningen?

Lektionerna sker under eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka och på skolor runt om i kommunen.

Läsårstider och lokala skolors studiedagar

Kulturskolan följer grundskolans läsårsplanering när det gäller lovdagar. Information om våra studiedagar och andra aktiviteter hittar ni på hemsidan och lämnas av respektive lärare.

Sjukdom/frånvaro

Meddela frånvaro direkt till din lärare, gärna med sms.

Uppehåll och uppsägning av plats
Läs mer om regler kring uppehåll och uppsägning eller om du vill säga upp din plats, klicka här

Låna instrument
Första spelåret kan du låna blås- eller stråkinstrument utan kostnad.

Köregler

Du kan göra fem val när du söker till Kulturskolan varav högst två inom instrument och sång. Dina val kvarstår tills ny anmälan lämnas. Sökande får tacka nej till erbjuden plats högst en gång under pågående läsår. Därefter tas den sökande bort från kön.

Inställda lektioner
Om vi på grund av sjukdom tvingas ställa in en lektion skickas information om detta  via sms. Om lektionen sker på dagtid meddelas berörda skolor och ett meddelande sätts upp på dörren. Kompensation för inställd lektion lämnas inte, alla är dock garanterade undervisning vid 25 tillfällen per läsår. I dessa tillfällen ingår deltagande i utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag.

Brytveckor
Kulturskolan har under året ett antal brytveckor som innebär att ordinarie lektioner ställs in. Dessa veckor kan utnyttjas på olika sätt, till exempel till inspirerande projekt för eleverna - konserter, föreställningar och utställningar. Du får information av läraren vad som gäller din undervisning.

Syskonrabatt

Om flera barn från samma hushåll deltar begränsas avgiften för tredje barnet till 50 procent. För ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress, men behöver inte vara biologiska syskon. Samma målsman undertecknar samtliga ansökningar.